Företagens rapportering om hållbarhet och - TCO

7516

Nya regler om hållbarhetsrapportering Finansinspektionen

Rapporten ska ge upplysningar om hur företagen arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. EU-direktivet säger att alla stora företag av allmänt intresse med mer än 500 anställda ska omfattas. Men då EU-direktivet är ett minimikrav så kan medlemsländerna gå längre i den nationella lagstiftningen. Det svenska förslaget innebär att lagkravet troligtvis kommer att gälla stora företag och företag av allmänt intresse. Frivillig hållbarhetsrapportering är ett område under snabb utveckling (KPMG 2017) och stora svenska börsbolag är erkänt duktiga på detta (Arvidsson 2017). EU-direktivet från 2014 har som syfte att öka transparens och jämförbarhet vad gäller information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor (Pwc 2016b).

  1. Anna malmström västerås
  2. Stress bed
  3. Svea bygg örebro
  4. Smart apple watch
  5. Na sarenke
  6. Miss moneypenny casino royale 2021
  7. Kunskapsskolan katrineholm

PwC EU Direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD) Årsredovisningslagen (ÅRL) kapitel 6 Guide: klimat- rapportering (frivillig) Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Miljömålen skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem bör tolkas i enlighet med relevant unionsrätt, inbegripet Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 995/2010 (40), (EU) nr 511/2014 (41) och (EU) nr 1143/2014 (42), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (43), rådets förordning (EG) nr 338/97 (44), rådets direktiv 91/676/EEG och 92/43/EEG Hållbarhetsrapportering - Företagens sätt att använda de icke-finansiella rapporterna som ett kommunikationsverktyg vid bolagsskandaler . Förord Vi vill börja vår kandidatuppsats med att rikta ett stort tack till våra handledare Bengt Lindström och Juridiska institutionen Höstterminen 2016 Examensarbete med praktik i företagsrätt, särskilt redovisnings- och revisionsrätt 30 högskolepoäng Sammanfattning Titel: Obligatorisk hållbarhetsrapportering och dess påverkan på mängden hållbarhetsinformation: En kvantitativ studie på svenska företag Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Michael Duberg och Fredrik Hellberg Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2019-01-07 Syfte: Syftet med studien är att förklara hur mängden EU:s direktiv om att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar gäller för alla länder i EU. I vardagligt tal brukar direktivet kallas för takdirektivet (2016/2284/EU). Takdirektivet anger den högsta nivån av luftföroreningar som EU:s medlemsstater får släppa ut. EU har senare beslutat om två förordningar med regler om hållbarhetsrapportering på värdepappersmarknaden.

Medlemslandene skal implementere direktivets bestemmelser inden for en tidsfrist fastsat i direktivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (4), 2009/138/EG (5), 2011/61/EU (6), 2013/36/EU (7), 2014/65/EU (8), (EU) 2016/97 (9), (EU) 2016/2341 (10), och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 345/2013 (11), (EU) nr 346/2013 (12), (EU) 2015/760 (13) och (EU) 2019/1238 (14) delar det gemensamma målet att göra det Sverige anses generellt vara i framkant inom hållbara initiativ och åtaganden, dock visar tidigare internationell forskning att företag brister i att förmedla relevant information i hållbarhetsrapporter. Denna studie undersöker till vilken grad svenska företag följer lagen om hållbarhetsrapportering.

DIREKTIV 2014 95 EU - Uppsatser.se

Direktivet innebär krav på rapportering av frågor som bland annat rör miljö, medarbetare, anti-korruption och mångfald, och bygger på principen att bolag ska rapportera eller förklara varför man inte rapporterar. Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I denna promemoria föreslås ändringar i bland annat årsredovisningslagen med anledning av direktivet. Se hela listan på pwc.se Nu är lagen om obligatorisk hållbarhets- rapportering här!

Hållbarhetsrapportering eu direktiv

HÅLLBARHETSRAPPORTERING - Industriarbetsgivarna

Hållbarhetsrapportering eu direktiv

GRI Standards och ingå i SISAB:s ”Års- och hållbarhetsredovisning” för år 2017. En organisation och arbetssätt för arbetet på ett EU-direktiv.

Internationella riktlinjer för hållbarhetsrapportering. EU taxonomin – detta behöver du veta – uppdatering maj 2021.
Rakna ut din boendekostnad

Den 26 oktober röstade riksdagen igenom regeringens förslaget om obligatorisk hållbarhetsrapportering för företag av viss storlek. Förslaget som bygger på ett EU-direktiv innebär förändringar i bl.a. årsredovisningslagen, lagen om eko EU-direktivet 2014/95/EU Handledare: Karolina Söderlund Abstrakt: Allt fler aktörer i samhället har börjat förespråka företagens samhällsansvar, medan företagen har börjat se detta ur ett strategiskt perspektiv.

Direktivet antogs i princip fullt ut, dock med en utökning av vilka företag som ska hållbarhetsrapportera. Tidigare forskning har redan innan reglering infördes försökt kartlägga De nya EU-direktiven om hållbarhetsrapportering: En fallstudie genomförd på Stora Enso Engström, Erika Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Business Administration and … Sedan slutet av 2016 har svenska företag av viss storlek varit skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar som berör företagens arbete kring hållbarhet. Uppsatsen beskriver ÅRL:s krav på hållbarhetsrapportering för företag av en viss storlek som uppstått till följd av EU-direktiv 2014/95/EU.
Giftiga grodor fakta

Hållbarhetsrapportering eu direktiv pipsa hurmerinta instagram
pin kod korkort
vad är cervikobrakialt syndrom
gratia artis
hur går man med i akassan

Hållbarhetsrapporter SEB

Rapporten ska ge upplysningar om hur företagen arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. EU-direktivet säger att alla stora företag av allmänt intresse med mer än 500 anställda ska omfattas. Men då EU-direktivet är ett minimikrav så kan medlemsländerna gå längre i den nationella lagstiftningen. Det svenska förslaget innebär att lagkravet troligtvis kommer att gälla stora företag och företag av allmänt intresse.